Documento nº 12

A SITUACIÓN DO SECTOR LÁCTEO. APUNTES PARA A REFLEXIÓN E O DEBATE.

Este documento resume a opinión da Asociación Galega Terra e Leite sobre o que está acontencendo no sector lácteo e nel apúntanse algunhas propostas para a reflexión e o debate.

Documento nº 1

Galicia, potencia petrolífera: “Temos ouro branco”

Galicia é o país dos mil ríos, como a definiu don Alvaro Cunqueiro. E tamén o bonsái atlántico, a dicir de Manuel Rivas. Pero ademáis destas e outras moitas cousas, Galicia é unha potencia económica de futuro si sabe aproveitar e rendabilizar algúns dos seus sectores primarios. Como o leiteiro.

Documento nº 2

Efecto Norte

No mundo operan dinámicas intensas de integración internacional, iniciadas despois da segunda guerra mundial, que provocan o que se chama globalización.

Documento nº 3

Leiteiros: a necesidade de saíren da casa... De débiles a fortes e de atrasados a anovadores.

A aportación á reflexión colectiva e plural que temos entre mans quero facela coas armas críticas do historiador que atende ao longo prazo e olla así os problemas do presente e as necesidades do futuro, xunto coas angurias dos tres tempos: pasado, presente e futuro.

Documento nº 4

O “ouro branco” de Galiza? Estratexias de futuro para o complexo lácteo.

A pesar de todas as dificultades, e da percepción social de que estamos ante un sector en crise permanente, nos case 30 anos transcorridos desde a integración na UE o sector lácteo proseguiu en Galiza cun notable dinamismo produtivo.

Documento nº 5

A evolución do sector produtor de leite cara a unha europa sen cotas lácteas

A situación do mercado europeo do leite e produtos lácteos no ano 1984 caracterizábase pola existencia de excedentes estruturais resultantes dun desequilibrio entre a oferta e a demanda, o que deu lugar ao establecemento dun réxime de cotas lácteas a partir do 1 de abril de 1984, para 8 campañas consecutivas, co obxectivo de reducir eses excedentes estruturais.

Documento nº 6

Sector lácteo galego: Algo sobre sindicatos e cooperativas, un pouco máis sobre a industria láctea

Os sindicatos xogaron un papel moi importante en toda a transición democrática e moi especialmente na integración do estado español na Unión Europea.

Documento nº 7

O elo forte da cadea: A produción

A idea de sustentabilidade apoiase en tres vértices sendo todos eles igual de relevantes, para que unha actividade poda ser calificada de sustentable deberá de selo dende o punto de vista medio ambiental, económico e social.

Documento nº 8

AS TERRAS EN GALICIA: O abandono e a falta de mobilidade.

A estrutura da propiedade das terras en Galicia, caracterízase por un elevado número de propietarios (1,6 millóns de persoas titulares catastrais de terras no rural, máis do 60% da poboación), pequeno tamaño das parcelas (1,7 ha por propietario) e unha excesiva dispersión ou fragmentación destas (7,7 parcelas por propietario de 0,23 ha cada parcela).

Documento nº 9

Calidad de leche

Las consideraciones sobre la calidad de la leche de las explotaciones de ganado vacuno lechero en la Galicia se plantean en dos aspectos diferentes; el primero de ellos el relacionado con nuestra pertenencia a la Unión Europea y la incorporación de la legislación comunitaria

Documento nº 10

Algunhas características das explotacións leiteiras galegas. Aproximación a súa posición económico financeira

O obxectivo do presente traballo é a realizacións dunhas reflexións acerca da situación actual da estructura económico - financeira das explotacións de vacún de leite na Comunidade Autónoma de Galicia dende a perspectiva que me permite a miña posición como observador dende un dos principais financiadores diste sector, a Caixa Rural Galega.

Newsletter

A través da nosa newsletter manterémolo informado das novas publicacións e eventos.